Disclaimer

 

Elk advies of elke mededeling die is opgenomen in de briefwisseling van Aviso+ – hetzij onder de vorm van email, brief, fax of een andere vorm – is tot stand gekomen op basis van de gegevens, feiten en de aannames die door de correspondent zijn aangeleverd. Wij gaan ervan uit dat deze gegevens, feiten en aannames juist en volledig zijn. Onze adviezen zijn gestoeld op de wetgeving en de administratieve interpretaties ervan en de rechtsleer erover op het moment van het tot stand komen van het advies. Indien er een wijziging optreedt in de feiten, gegevens en aannames, of in de wetgeving, administratieve interpretatie of rechtspraak – met inbegrip van wijzigingen met terugwerkende kracht – dient het advies gelezen te worden in het licht van deze wijziging(en). Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid om het advies in kwestie bij te werken in het licht van deze wijziging(en). De verstrekte adviezen zijn niet bindend voor de belastingdienst of de hoven en rechtbanken.

 

De briefwisseling en elk bestand dat er deel van uitmaakt zijn vertrouwelijk en dienen uitsluitend voor gebruik door de persoon of de entiteit aan wie ze gericht zijn. Indien u per vergissing enige briefwisseling ontvangen heeft verzoeken wij u om de beheerder hiervan op de hoogte te brengen.

 

Alle briefwisseling is vertrouwelijk net als de informatie die ze bevat en is uitsluitend bedoeld voor de persoon aan wie ze is gericht. Indien u niet de geadresseerde bent of een werknemer of een vertegenwoordiger belast met het overmaken van de briefwisseling aan de geadresseerde, mag u deze briefwisseling niet lezen, verspreiden, bezorgen, kopiëren of afdrukken.

 

Wij kunnen niet de integriteit van de briefwisseling waarborgen noch het foutloze karakter ervan aangezien deze kan onderschept, beschadigd, verloren, vernietigd en laattijdig of onvolledig bezorgd worden of virussen kan bevatten. Bijgevolg is de afzender op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke fout dan ook of onvolledigheden of ontbrekende elementen in de inhoud van de briefwisseling als gevolg van het versturen ervan (via email).

 

Eenieder die met ons communiceert, aanvaardt deze risico’s. Het is mogelijk om in het kader van nazicht een fysiek afschrift te bekomen.

Om het even welke verklaring opgenomen in de briefwisseling (met inbegrip van de bijlagen) is die van de afzender en bindt geenszins Aviso+. Deze verklaringen zijn onderworpen aan goedkeuring door de directie.

Aviso+ houdt toezicht op alle inkomende en uitgaande briefwisseling en andere boodschappen langs welk communicatiekanaal dan ook.

Ontvang nu alle belangrijke tips & tricks voor jouw KMO!

Bedankt voor je inschrijving!

Ontvang nu alle belangrijke tips & tricks voor jouw KMO!

Bedankt voor je inschrijving!